Декември

Не е добър за раждане
такъв един сезон.
Настръхналите граждани,
с усмивки от лимон.

Сезон за оцеляване,
замръкнал насред път.
И във легла оправени –
деца, които спят.

Врабци, които хълцат.
Съсирена вода,
на ситен сняг накълцана,
и пепел по леда.

Дърветата разголени.
Пейзажът настървен.
Декември чака Коледа
от първия си ден.

3 thoughts on “Декември

 1. Çäðàâåé, Ìîìè÷å Ìàðèÿ…
  Ïðåäè íÿêîëêî äåíà òè áÿõ ïèñàë. Ïîâîäúò – ñòèõîòâîðåíèå ñ ïîäîáåí êîëîðèò:
  ìðà÷íî-òúæåí. Ïðåäïîëàãàì, ÷å íåùî ñå ñëó÷âà ñ òåá. Ñâåòëèíàòà ÿ íÿìà.
  Ïî-ñêîðî ÿ èìà, íî òÿ ñå ïðîöåæäà ïðåç ïëúñòòà íà îáëàöèòå.
  Ïðèåìàì, ÷å òîâà å òâîé åñåííî-çèìåí ñåçîí íà ïðåîñìèñëÿíå, ðàçíîïîñî÷èå.
  Çàâúðøâàì „áåëåæêàòà“ ñè ñúñ ñåáåöèòèðàíå.“Ðåâíóâàì òå è îò ïîñîêèòå,/
  êîèòî, òðúãíàëè íàíÿêúäå, ñå âðúùàò,/ íàìåðèëè íàé-âÿðíàòà -/ êúì
  òåá“.(1985 ã., Ñëèâåí) Ïîñîêàòà ùå òå íàìåðè. Íå áúäè íåòúðïåëèâà.
  ×àêàì êíèãàòà òè. ×àêàì è òåá.
  È ïîçäðàâè îò íàé-ãîëÿìîòî îò íàé-äîáðèòå êó÷åòà íà ñâåòà, ñ êîèòî ñå
  çàïîçíà!

 2. Pingback: Зимно-коледен комплект | Мария Донева

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s